Αρχική » Τι είναι το dividend;

Τι είναι το dividend;

by admin

Το dividend είναι ένα χρηματικό ποσό που μοιράζεται από μια εταιρεία στους μετόχους της ως μέρος των κερδών της. Το dividend είναι μια μορφή επιστροφής χρημάτων στους μετόχους για την επένδυση τους στην εταιρεία.

Πώς υπολογίζεται το dividend;

Το dividend υπολογίζεται με βάση τα κέρδη της εταιρείας και το ποσοστό του dividend που έχει ορίσει ο διοικητικός σύμβουλος. Το ποσοστό του dividend είναι συνήθως ένα ποσοστό των καθαρών κερδών της εταιρείας.

Πώς πληρώνεται το dividend;

Το dividend πληρώνεται συνήθως σε μετρητά, αλλά μπορεί επίσης να πληρωθεί σε μετοχές ή σε άλλα περιουσιακά στοιχεία. Το dividend συνήθως πληρώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως κάθε τρίμηνο ή κάθε έτος.

Πώς επηρεάζει το dividend την τιμή της μετοχής;

Το dividend μπορεί να επηρεάσει την τιμή της μετοχής με διάφορους τρόπους. Γενικά, οι μετοχές που πληρώνουν dividend θεωρούνται πιο ελκυστικές από τις μετοχές που δεν πληρώνουν dividend. Αυτό συμβαίνει επειδή οι μετοχές που πληρώνουν dividend παρέχουν στους μετόχους μια σταθερή πηγή εισοδήματος. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές που πληρώνουν dividend τείνουν να έχουν υψηλότερη τιμή από τις μετοχές που δεν πληρώνουν dividend.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του dividend

Τα dividend προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα στους μετόχους, όπως:

· Εισόδημα: Το dividend παρέχει στους μετόχους μια σταθερή πηγή εισοδήματος.

· Αξία: Οι μετοχές που πληρώνουν dividend τείνουν να έχουν υψηλότερη τιμή από τις μετοχές που δεν πληρώνουν dividend.

· Δικαιώματα: Οι μέτοχοι που λαμβάνουν dividend έχουν ορισμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

Ωστόσο, τα dividend έχουν επίσης ορισμένα μειονεκτήματα, όπως:

· Φορολογία: Το dividend υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

· Διαφοροποίηση: Οι μετοχές που πληρώνουν dividend μπορεί να μην είναι αρκετά διαφοροποιημένες για τους επενδυτές που αναζητούν υψηλή απόδοση.

Συμπέρασμα

Το dividend είναι μια μορφή επιστροφής χρημάτων στους μετόχους μιας εταιρείας. Τα dividend μπορούν να προσφέρουν διάφορα πλεονεκτήματα στους μετόχους, όπως εισόδημα, αξία και δικαιώματα. Ωστόσο, τα dividend υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και μπορεί να μην είναι αρκετά διαφοροποιημένα για τους επενδυτές που αναζητούν υψηλή απόδοση.

Related Posts